Slide

BAOJI STEP UP YOUR STYLE

Slide

BAOJI STEP UP YOUR STYLE

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงผู้มุ่งหวังที่จะเป็นลูกค้า และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน (เรียกว่า “ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวม
   บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

1) ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า สถานภาพทางการสมรส

2) วัน-เดือน-ปี เกิด

3) ข้อมูลการระบุตัวตนส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง

4) ที่อยู่

5) ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ อีเมล์ติดต่อ Line ID หรือ Facebook ID เป็นต้น

6) ระดับการศึกษา

7) ข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้และข้อมูลทางการเงิน

8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนอ่อนไหว เช่น สัญชาติ ข้อมูลและข้อจำกัดทางกายภาพ ความพิการ ภาพถ่าย และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

9) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และ/หรือข้อมูลอื่นใด ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯและ/หรือที่บริษัทได้รับ

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง โดยบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโดยตรงจากท่านผ่านทางพนักงานของบริษัทฯ เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.baoji.co.th (“เว็บไซต์”) mobile application ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในเครือของบริษัทในกลุ่ม หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากผู้จำหน่ายได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือผู้จำหน่าย (“ผู้จำหน่าย”) และ/หรือ จากลูกค้าท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค้าและ/หรือสมาชิกของสมาคมการค้า หรือองค์กรอื่น เป็นต้น
 2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือ ผู้จำหน่ายหรือบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่มหลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และ/หรือผู้จำหน่าย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อนึ่ง ในนโยบายฉบับนี้ “บริษัทในกลุ่มหลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด” หมายถึง บริษัท ที่บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(2) เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด

(3) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด

(4) เพื่อติดต่อ สื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการกับท่าน

(5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด แก่ท่าน

(6) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด

(7) เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ หรือการส่งโดยทางอื่น เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ

(8) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(9) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

(10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(11) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
   ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ บริษัทคู่ค้าของบริษัทในกลุ่ม บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด สมาคมการค้าและ/หรือสมาชิกของสมาคมการค้า เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3 รวมถึง เปิดเผยต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย
  2. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
   ในบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
 2. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

(1) ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์ บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด เพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด

(2) ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(3) ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้

(4) ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(5) ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(6) ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

 1. การใช้คุกกี้
  “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกโดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง
 2. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน
 3. ติดต่อเรา
  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท หลงไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
อีเมล[email protected]
หมายเลขโทรศัพท์02-889-9999
ที่อยู่88 หมู่ 8 อาคารหลงไทยทาวเวอร์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
วัน-เวลาในการติดต่อจันทร์-เสาร์ 8.30 -17.00 น.
 1. บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies):คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies):คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies):คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

WEBSITE PRIVACY POLICY

This Website Privacy Policy (“Privacy Policy”) applies to the baoji.co.th website (“Website”). We value our customers’ privacy and appreciate your confidence that we will respect your privacy in a careful and sensible manner. By visiting the Website and/or using the products and services made available to you on the Website, you are agreeing to the terms of this Privacy Policy. Please read this policy carefully. Our business is constantly evolving and our Privacy Policy and the Website’s Terms & Conditions will change from time to time. We may e-mail periodic reminders of our notices and terms of business, unless you have instructed us not to, but you should check our Website frequently to see the current changes. Unless stated otherwise, this Privacy Policy applies to all information that we have about you and your account.If you choose to visit the Website, your visit and any dispute over privacy is subject to this Privacy Policy and our Website’s Terms & Conditions.

CUSTOMER INFORMATION COLLECTED

Here are the types of information we gather: 

Automatic Information. 

For each visitor to our Website, our server automatically recognizes information regarding the customer’s domain name (or that of the visitor’s access provider) but not the e-mail address.

Information you give us. 

We collect aggregate information regarding customer access or visit of the Website and information volunteered by customers such as when you register and communicate with us electronically.

USE AND DISCLOSURE OF CUSTOMER INFORMATION?

Information about our customers is an important part of our business. We share customer information only on a limited basis and with our parent company and affiliates. We share it on a limited basis with agents that we use from time to time to send postal mail and e-mail, remove repetitive information from customer lists, analyze data, provide marketing assistance, and provide customer service.

We use information about our customers for the specific purpose for which it was volunteered. In addition, if you supply us with your postal address online, you may receive periodic mailings from us with information regarding a new collection, new products, new store locations, or upcoming promotional offers or events. Sometimes we also send offers to selected groups of BAOJI customers on behalf of other businesses. When we do this, we do not give that business your name and address. If you do not wish to receive such mailings and e-mail updates, or otherwise wish to remove your name from our list, please click here or call 02-889-9999.

We release account and other personal information as and whenever we believe such release is appropriate to comply with the law, enforce or apply our Website’s Terms & Conditions, and other agreements, or protect the rights, property or safety of the Website, our users or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection and credit risk reduction. However, this does not include selling, leasing, sharing, or otherwise disclosing personally identifiable information from customers for commercial purposes in violation of the commitments set forth in this Privacy Policy.

In case BAOJI or substantially all of its assets are acquired by one or more third parties as a result of a merger, sale, consolidation or liquidation, customer information may be one of the transferred assets.

LINKS

Certain activities through the Website, such as special promotions may be linked to those from other unrelated third party companies that offer you the option to share your personal information with the third party. We will not share your personal information with those third party companies; only you can if you make that choice.

Links provided on the Website to third party websites are provided as a convenience to you and we do not control those websites nor their privacy practices, which may differ from ours. Linked websites are responsible for their own privacy practices and you should check those websites for their respective privacy policy. Some third party companies may choose to share their personal data with us but that sharing is governed by that third party company’s privacy policy.

SECURITY

We are committed to offering our customers a safe and secure environment. Our servers utilize SSL (Secure Sockets Layer) encryption technology to help protect your personal information. By using an SSL-compatible browser such as Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox and Safari, you can help ensure that your personal identifiable information is unavailable to unauthorized users and processed confidentially.

In the unlikely event that we believe that the security of your personally identifiable information in our possession or control may have been compromised, we may notify you at our absolute discretion. If a notification is appropriate or required by law, we would endeavor to do so as promptly as possible under the circumstances and if we have your e-mail address, we may notify you by e-mail. By using this Website, you consent to our use of e-mail as a means of such notification.

UPDATE OR CHANGE OF PERSONAL INFORMATION

To the extent you wish to update or make any changes to the information you have provided, please click here or call 02-889-9999.

CONTACT US

If you have any questions regarding our Privacy Policy, please click here or call 02-889-9999.