Slide

BAOJI STEP UP YOUR STYLE

Slide

BAOJI STEP UP YOUR STYLE

BAOJI 25th ANNIVERSARY ดูคอนเสิร์ตสมบัติ ลัดฟ้าถึงเกาหลี🇰🇷✈️

บาโอจิครบรอบ 25 ปี พาคุณ REBOOT ส่งท้ายปี เติมพลังให้คุณ ดูคอนเสิร์ต ไกล ถึงเกาหลี ไปเที่ยวแบบฟรียกทริป ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 4 วัน 2 คืน พร้อม กิจกรรมสุด Exclusive พาไปร่วมคอนเสิร์ต “2023 TREASURE CONCERT REBOOT IN SEOUL” จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 18 ธันวาคม 2566 รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1,500,000 บาท

❗️เพียงซื้อสินค้าบาโอจิขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ในช่องทางเว็บไซต์ www.baoji.co.th หรือห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการลุ้นเป็นผู้โชคดีได้บินพร้อมกับบาโอจิ

❗️ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จับรางวัลและประกาศผลวันที่ 30 พฤจิกายน 2566 ที่ Facebook: BAOJI OFFICIAL และ Twitter: @baojiofficial

เตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทางให้พร้อมกันเลยจ้าาา🫶🏻

ระยะเวลาการเล่นรายการ    

 • ช่องทางออนไลน์ เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน  2566
 • ช่องทางออฟไลน์ เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน  2566
 • กำหนดจับรางวัล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ Facebook: BAOJI OFFICIAL และ Twitter: @baojiofficial ของบริษัท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

 1. เมื่อซื้อสินค้า BAOJI รุ่นใดก็ได้ ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป รับ 1 สิทธิ์ ในการร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท
 2. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ LINE : @BAOJI ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด สงวนสิทธิ์ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วน และ ซื้อสินค้าในช่วงเวลา กิจกรรมเท่านั้น   
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและที่ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ต่างประเทศ ต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)  พร้อมรับรองถูกต้อง (ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ใน โปรแกรมระบบสมาชิกของบริษัทฯ) ต้องยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ทางโทรศัพท์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 17.00  หากผู้โชคดีไม่ติดต่อยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแสดงเอกสารในการรับรางวัลได้ ในวันที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลนั้นสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
 4. หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้ว บริษัทฯ จะแเจ้งกำหนดการท่องเที่ยวที่ชัดเจนให้ผู้โชคดีรับทราบในภายหลัง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 และต้องดำเนินการขอ K-ETA ให้แล้วเสร็จ พร้อมแสดงผลการขอ K-ETA ก่อนเดินทางในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 
 5. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องยืนยันรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยของรางวัลที่ได้รับเป็นตั๋วเครื่องบินพร้อมแพ็กเกจเที่ยวเกาหลี 4 วัน 2 คืน และบัตรชมคอนเสิร์ต 2023 TREASURE CONCERT REBOOT IN SEOUL ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์แลกเปลี่ยนของรางวัลหรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
 6. ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้มากกว่า 1 สิทธิ์ แต่จะสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดย 1 ชื่อ-นามสกุล (ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT))  และเบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานในการร่วมรายการครบตามรายละเอียดด้านล่างนี้เท่านั้น บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ตัวจริงพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผู้ได้รับรางวัล และผู้ติดตาม 1 ท่าน ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับรางวัล หากรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถอ่านได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดแจกของรางวัล
 8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 9. บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดเกี่ยวกับการนำสิทธิ์ที่ได้รับไปจำหน่ายต่อ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดหารางวัลอื่นๆทดแทน สำหรับลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะขอรับรางวัลดังกล่าวหรือติดปัญหาส่วนตัวในทุกด้าน และ/หรือไม่ผ่านการขอวีซ่าประเทศเกาหลี และ/หรือไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.ประเทศเกาหลี) และต้องไม่มีคำสั่งห้ามเข้าประเทศเกาหลี                             
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. รางวัลนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าทริปไกด์ท้องถิ่น ค่าคนรับรถท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ เป็นต้น โดยผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง
 13. ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เหตุภัยธรรมชาติ ตลอดจนการก่อจลาจลในประเทศเกาหลีหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเที่ยวเกาหลีนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อการเสียชีวิตและทรัพย์สิน หรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โชคดี ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ หรือข้อมูลอื่นๆของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น และ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 16. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนข้อมูลของผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและ สักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 17. ทางบริษัทฯถือว่าลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
 18. ผู้ที่โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมาติดต่อรับรางวัล ภายในวันนับจากที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 19. บริษัทสามารถเรียกคืนของรางวัลได้ทุกเมื่อ หากบริษัทตรวจสอบแล้วพบการทุจริตในทุกรูปแบบ  โดยการตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 20. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน เพจ Facebook www.facebook.com/baojifanpage และ Twitter https://twitter.com/baojiofficial ของบริษัท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายชื่อห้างที่ร่วมรายการ

ช่องทางออนไลน์ : Facebook, Line, Line Shopping, Instagram, Twitter, TikTok, Shopee, Lazada, Thisshop, Website
ช่องทาง ณ. ห้างสรรพสินค้า : เคาน์เตอร์รองเท้าบาโอจิ โรบินสัน, เดอะมอลล์, ซุปเปอร์สปอร์ตเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ, ห้างเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคราม, วีสแควร์ นครสวรรค์,เทอร์มินอล โคราช 21, ศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิฐถ์, ซิตี้มอลล์ อุบล, แฟรี่ ขอนแก่น, โคลีเซี่ยม ยะลา, ไดอาน่า หาดใหญ่,สหไทย นครศรีธรรมราช, สหไทย เพชรบุรี, แจ่มฟ้า ช้อปปิ้ง, เจริญภัณฑ์ พะเยา, ร้อยเอ็ด พลาซ่า